مجموعه نمایشگاهی نعمت های الهی (پوستر یا کلیپ)، برای به خضوع و خشوع رساندن بچه ها؛ کاش یه جایی بتونیم تا حدی که امکان داره، نعمت های الهی رو معرفی کنیم.