کاش به جای اسامی متفرقه یا اعداد مختلف برای اسم کلاس های مدارس، از نام های شهدای نوجوان و دانش آموز استفاده میشد...