روی بانوان نمونه تاریخ، خیلی کم کار شده؛ کاش فضایی بود که تخصصی روی این موضوع کار می کرد.