اختصاص یک حساب بانکی با یه کارت عابر به کارهای فرهنگی و جمع آوری پول از دوستان و آشنایان برای ریختن به حساب (هر جایی کار فرهنگی بخواد بشه یه مقدار از این حساب براشون میریزیم و کمکشون می کنیم.)...