پرداختن به ابعاد شخصیتی نوجوانان و جوانان از شهدای کربلا (حضرت قاسم، حضرت علی اکبر و ...) در قالب های مختلف (پرداختن به ابعاد معنوی و اخلاقیشان)