خود این عکس سراسر ایده ست؛ یه کار حرفه ای و بلند مدت میطلبه...