چای خوران؛ مجموعه ایده های من و مجید و برخی دوستان.

زمیـنـــه شکـل گیـــری اونــــا میدونیـــد کِـــی بـــــود؟!

وقتایی که ما، تو مدرسه با هم چایی به بدن می زدیم

و حرفـامون، حالتِ تبادل مطلب و انتقـال تجـربه داشت.

لابــلای حرفــامون ایــده هــای خوبــی مطــرح میشــد.

کــه گفتیــم ایــن ایــده هــارو اینجــا ثبتشـــون کنیـــم

شــــایـــــد یـــکی پیــــدا شــــد و عملیشــــون کـــرد.