تنظیم طرح مسجد مدارس (یعنی همه مدارس غیر از ساختمان مدرسه، ساختمانی به مسجد اختصاص دهند که فعالیت هایی خارج از مدرسه، بعد از ساعت اداری در آنجا شکل گیرد. یعنی مسجدِ مدرسه بشود محور و مرکز فعالیت ها برای جذب بچه ها)