اضافه کردن زنگ کتابخوانی یا معرفی کتاب به صورت رسمی و جدی در مدارس؛ کاش اینکار انجام میشد؛ خیلی نسل جدید از کتاب دور شدن.