واقعا تولید محتوای خوب سخته؟؟؟!!!

قبول ندارم...

یعنی دست خطتم خوب نیست؟

یه کتاب خوبم خونه نداری؟

یه .................

با خط خودت جملات خوب و مفیدی که می بینی رو بنویس و عکس بگیر ازش...

یا از کتابت...