یه دفتری چیزی تو مسجد قرار بدین

به اسم همین ایده پردازی و ایده های مرتبط با مسجد...

چه اجرا شد این ایده ها چه نشد،

خوبیش اینه که نوشته شده تو اون دفتر...

و این دفتر رو به امام جماعت های بعدی برا کار

و حتی به مساجد دیگه هم میشه داد...

شما ببین هر مسجدی یا هرکی که میاد گذری تو مسجد

یه ایده ای بده چه گنجینه ای میشه...!