برای بچه هایی که تو اردو راهیان نور میان فکر کردید؟!

یه پیشنهاد :

یه بسته مداد رنگی داشته باشید و با در اختیار قرار دادن طرح های دفاع مقدسی،

برای اونها  هم برنامه داشته باشید.

ضمنا جایزه یادتون نره!