آیا فضایی داریم که مسئولین رو به طور دائمی نقد کنه و کارهای خطای اونارو مطرح کنه! فضای تخصصی ای که فقط کارِش این باشه و در این زمینه جریان سازی کنه!

بله درسته که همه دارن تو صفحاتشون این کار رو می کنن ولی چون از یک مرکز نیست کمی حالت جریان سازی و دائمی بودنش جای سواله! باید یک مرکز تخصصی و متمرکز باشه برای این کار!

مثل #فتن که تخصصی روی تشیع لندنی کار می کنه یا مثل #اخوت که کارِش متمرکز بر روی وحدت هستش...

البته نقد سازنده و به دور از توهین و تحقیر!

یک گروه نخبه شاید لازم داشته باشه که به جوانب کار مسلط باشند و مهارت هایی مثل کارهای رسانه ای و گرافیکی هم داشته باشند...